Aktualności

Summary of classes implemented in Poland- Podsumowanie zajęć zrealizowanych w Polsce

 
Picture of Admin Serwisu
Summary of classes implemented in Poland- Podsumowanie zajęć zrealizowanych w Polsce
by Admin Serwisu - Friday, 12 October 2018, 11:10 AM
 

Podsumowanie kursu TIK

Zrealizowany program kursu TIK- 32 godziny

Summary of the ICT course

A completed ICT course program - 32 hours
Podsumowanie kursu języka angielskiego

Zrealizowany program kursu języka angielskiego- 64 godziny

Założyliśmy, że osoby przystępujące do testu wstępnego, a następnie odbywające kurs są co najmniej na poziomie A2 – podstawowym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym ( są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. (wg. Council of Europe)

Aby podnieść kompetencje uczestników kursu i zbliżyć ich do poziomu B1 wyznaczyliśmy główne zadania i cele komunikacyjne, określiliśmy co kursant powinien potrafić z podziałem na pięć umiejętności oraz podajemy zakres materiału gramatycznego i leksykalnego.

 

Główne zadania i cele komunikacyjne:

•   wyrażanie stanów psychicznych i uczuć: zdziwienia, radości, smutku, obawy.

•   wyrażanie czynności uprzedniej w przeszłości i przyszłości.

•   wyrażanie warunku dla czynności przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

•   wyrażenie opinii, sądów i ich uzasadnienie,

•   zwracanie się z prośbą, pytaniem o pozwolenie,

•   udzielanie rad, udzielanie instrukcji, udzielanie (lub nie) pozwolenia,

•   rozpoczynanie i kończenie dyskusji (uporządkowanie, argumentowanie),

•   wyrażanie przyczyny i skutku

 

Umiejętności:

Słucham i rozumiem

•   Rozumiem informacje podane w języku standardowym.

•   Potrafię zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących mnie tematów, jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie.

•   Rozumiem, gdy ludzie wyrażają opinię na jakiś temat.

Czytam i rozumiem

•   Potrafię zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku standardowym na tematy mi znane lub odnoszące się do mojej pracy czy zainteresowań.

•   Potrafię zrozumieć proste artykuły prasowe, opis aktualnych wydarzeń, jasne sprecyzowane wątki i epizody, akcję jasno zbudowanego opowiadania.

Porozumiewam się

•   Potrafię porozumieć się w większości sytuacji, w jakich mogę się znaleźć podróżując po kraju, którego języka się uczę.

•   Potrafię bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego, wyrażać swoje opinie i odczucia oraz reagować na opinie i odczucia innych.

Mówię

•   Potrafię w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i celach, wyrażać swoje przypuszczenia.

•   Potrafię krótko udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, złożyć reklamację, wyrazić opinię lub przedstawić swoje plany.

•   Potrafię opowiedzieć krótką historię, akcję przeczytanej książki, główną intrygę filmu i wyrazić moje reakcje na jego temat.

Piszę

•   Potrafię napisać prosty, zwięzły tekst na znany mi lub interesujący mnie temat.

•   Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia.

•   Potrafię zredagować prosty życiorys i list motywacyjny.

 

Zakres materiału gramatycznego:

•   Powtórzenie czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous z uwzględnieniem ich wielu funkcji

•   Tworzenie i użycie Present Perfect Continuous

•   Past Perfect – szerszy zakres

•   Future Simple, to be going to, Present Continuous – powtórzenie

•   Czasowniki modalne must/ have to/ should

•   Must/ may/ might/ can’t (deduction)

•   Can/could vs be able to

•   Mowa zależna*

•   Strona bierna*

•   Okresy warunkowe (typ 0, I, II)

•   Pytania rozłączne ( question tags)

•   Stopniowanie przymiotników i przysłówków (much more)

 

Zakres materiału leksykalnego :

          Przykładowe tematy:

•   Stres i zdrowy styl życia

•   Relacje międzyludzkie

•   Ekologia

•   Nauka i edukacja

•   Praca i zatrudnienie

•   Podróże

•   Kultura i rozrywka

•   Sport

•   Elementy języka specjalistycznego

 

 

Summary of the English language course
A completed English language course program - 64 hours
 
We assumed that people who take the initial test and then take the course are at least on level A2 - basic. A person who speaks a language at this level understands statements and frequently used phrases related to topics related to everyday life (for example, very basic information about a person and their family, shopping, environment, work). Is able to communicate in routine, simple communication situations, requiring only direct exchange of opinions on familiar and typical topics. He can easily describe his or her origin and the environment in which he or she lives, as well as discuss matters related to the most important needs of everyday life. (according to Council of Europe)
In order to raise the competences of the course participants and bring them closer to the B1 level, we set the main tasks and goals of communication, we determined what the student should be able to divide into five skills and provide a range of grammatical and lexical material.
 
Main tasks and communication goals:
• expressing mental states and feelings: surprise, joy, sadness, fears.
• expressing previous actions in the past and the future.
• expressing the condition for past, present and future activities.
• expression of opinions, judgments and their justification,
• asking, asking for permission,
• giving advice, giving instructions, granting (or not) permits,
• starting and ending discussions (ordering, argumentation),
• expressing the cause and effect

Skills:
I listen and understand
• I understand the information given in the standard language.
• I can understand the main content of most television and radio programs about current events, topics of interest to me, if the interviewees speak relatively slowly and clearly.
• I understand when people express an opinion about something.
I read and understand
• I can understand mainly texts written in a standard language on subjects known to me or referring to my work or interests.
• I can understand simple press articles, a description of current events, clear topics and episodes, action of a clearly constructed story.
I communicate
• I can communicate in most of the situations in which I can find myself traveling in a country whose language I am learning.
• I can take part in a conversation on personal or everyday topics, express my opinions and feelings and react to opinions and feelings of others.
I say
• I can easily report events, talk about my experiences, dreams, hopes and goals, express my assumptions.
• I can briefly provide explanations, give reasons, make a complaint, express an opinion or present my plans.
• I can tell a short story, the action of the book I read, the main plot of the film and express my reactions to it.
I write
• I can write a simple, concise text for a topic I am interested in or interested in.
• I can write a letter describing my personal experiences, experiences and impressions.
• I can write a simple resume and cover letter.

The scope of the grammatical material:
• Repetition of Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple times, including their many functions
• Creating and using Present Perfect Continuous
• Past Perfect - a wider range
• Future Simple, to be going to, Present Continuous - repeating
• Modulatory modalne must / have to / should
• Must / may / might / can not (deduction)
• Can / could vs be able to
• Reported speech*
• Passive voice*
• Conditional periods (type 0, I, II)
• Question marks
• Gradation of adjectives and adverbs (much more)

Range of lexical material:
          Sample topics:
• Stress and healthy lifestyle
• Interpersonal relations
• Ecology
• Science and education
• Work and employment
• Travels
• Culture and entertainment
• Sport
• Specialist language elements


Podsumowanie zajęcia z przedsiębiorczości

Zrealizowany program- 32 godziny

 

Treści programowe:

- zachowania przedsiębiorcze człowieka,

- komunikacja interpersonalna

- autoprezentacja

- zasady i zalety pracy w grupie

- proces decyzyjny

- konflikty i sposoby ich rozwiązywania

- funkcjonowanie rynku

- pieniądz w gospodarce

- prawa konsumentów

- przedsiębiorstwo – cel, kapitał, majątek

- podejmowanie działalności gospodarczej

- państwo w gospodarce

- aktywność i kariera zawodowa

- świadczenie pracy

 

Summary of entrepreneurship classes
A completed program - 32 hours

Program content:
- entrepreneurial behavior of a human being,
- interpersonal communication
- self-presentation
- principles and advantages of working in a group
- decision-making process
- conflicts and ways to solve them
- market functioning
- money in the economy
- consumer rights
- enterprise - purpose, capital, assets
- starting a business
- a state in the economy
- activity and career
- job performance


Final questionnaire: