Zajęcia z przedsiębiorczości

 • Zajęcia z przedsiębiorczości - wprowadzenie


 • Zachowania przedsiębiorcze człowieka.


  Przedsiębiorczość jest cechą lub sposobem zachowania się przedsiębiorcy, które to zachowanie bądź cecha sprowadza się do gotowości i zdolności podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność wykorzystania szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających warunków funkcjonowania gospodarki.


  • Mocne i słabe strony - analiza SWOT


   jest metodą do rozpatrywania badania i oceny różnych sytuacji (także ekonomicznych). Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony) , weaknesses (słabe strony), oportunities (szanse), threats (zagrożenia).


   • Potrzeby motorem działania człowieka. Hierarchia potrzeb.


    • Blended learning event Mikołów County 2018

           Zestawienie wyników uczniów na zajęciach z Przesiębiorczości


    Last modified: Tuesday, 30 October 2018, 10:33 AM